fb
a
Logo Detsky-svet.sk
icon basket
0
0 €
icon user
Vilac Hmataj a nájdi farma
Hmataj a nájdi farma
vypredané
Hmataj a nájdi farma
Hmataj a nájdi farma
Hmataj a nájdi farma
Hmataj a nájdi farma
Hmataj a nájdi farma

Vilac Hmataj a nájdi farma

Vilac Hmatej a ná,jdi farma  ,Druhá, verzia bestselleru didaktické, hry Hmatej...zobraziť viac

24.69,- €
24.99 €
Kód produktu:  V2410
Značka:  Vilac
Dostupnosť:  Vypredané.
Podrobný popis

Vilac Hmatej a ná,jdi farma  ,Druhá, verzia bestselleru didaktické, hry Hmatej a ná,jdi. Skryté, drevené, predmety v vrecú,&scaron,ku v neprůhlé,dmé,m obale - tube. Men&scaron,ie deti majú, za ú,lohu po vložení, ruky do tuby len na zá,klade hmatá,ní, popí,sať svojimi slovami, aký, predmet drží, v ruke. Rodičia mô,žu spô,sob hry deťom predviesť ná,zorný,m prí,kladom. Star&scaron,ie deti mô,žu hrať hru vo forme lota alebo binga, k tý,mto hrá,m sú, k dispozí,cii obrá,zkové, karty jednotlivý,ch predmetov. Odporú,čaný, vek: 2-6 rokov  ,Ná,vod na hru: ,Hmatej a ná,jdi + bingo: Prvý, hrá,č si vezme kartu z kô,pky. Potom musí, siahnuť do vrecka a podľa hmatu ná,jsť drevený, dielik, ktorý, odpovedá, obrá,zka na karte. Ak vyberie sprá,vny dielik, kartu si ponechá, a na rade je druhý, hrá,č, ktorý, opä,ť začí,na ťahaní,m karty z kô,pky. Pokiaľ ale prvý, hrá,č vyberie nesprá,vny dielik, musí, svoju kartu odovzdať ďal&scaron,iemu hrá,čovi, ktorý, sa musí, pokú,siť ná,jsť sprá,vny dielik. Po každom kole sa dieliky vracia spä,ť do vrecka. Keď už na kô,pke neostá,va žiadna karta, určí, sa ví,ťaz. Vyhrá,va hrá,č s vä,č&scaron,í,m počtom kariet. Pozor! Ak jeden z hrá,čov ná,hodou vytiahne dielik v tvare muchotrá,vky, musí, v&scaron,etky svoje karty vrá,tiť na kô,pku! Aby sa deti lep&scaron,ie zozná,mili s hmatá,ní,m predmetov, mô,žete upraviť pravidlá, podľa vlastné,ho uvá,ženia: 1 - Začnite s malý,m množstvom drevený,ch dielikov. 2 - Dovoľte im pozrieť sa do vrecka. 3 - Potom hru opä,ť urobte o niečo ťaž&scaron,ie, nedovoľte deťom nazerať do vrecka. 4 - Pridajte do vrecka viac dielikov. 5 - Nakoniec, až si deti na hru zvyknú,, hrajte podľa tradičný,ch pravidiel.  ,BINGO variá,cie: Zložte 4 karty do kruhu a vytvorte jeden alebo viac herný,ch polí, pre každé,ho hrá,ča. Jeden z hrá,čov alebo rodič vytiahne dielik zo sá,čku a vyvolá, ho. Hrá,č, ktorý, má, kartu zodpovedajú,cej tomuto vyvolané,mu dielika, si ho vezme a položí, na svoju kartičku. Hrá,č, ktorý, ako prvý, zaplní, svoje herné, pole, vyhrá,va! Už viac ako 100 rokov plní, značka Vilac detské, sny. Spoločnosť Vilac sí,dli hlboko v srdci pohoria Jura, obklopená, horami, jazerami a lesy. Tá,to francú,zska spoločnosť vyrá,ba od roku 1911 drevené, hračky v klasickom, starodá,vnom &scaron,tý,le s moderný,mi farbami a vzormi. Hračky Vilac sú, jedinečné,, nikdy nevyjdú, z mó,dy a doká,žu očariť v&scaron,etky generá,cie. Vilac pomá,ha utvá,rať detskú, predstavivosť svojimi radostný,mi ilustrá,ciami či dizajny a reinterpretace klasický,ch hračiek, ktoré, sa len tak neopotrebujú,. Deti dostá,vajú, na Vianoce a narodeniny spú,sty hračiek, vä,č&scaron,ina z nich je v&scaron,ak nezaujme na dlhú, dobu, lá,ska k hračke sa nenaplnia. Drevené, hračky Vilaca vzbudzujú, vá,&scaron,eň aj o 50 rokov neskô,r, keď ako dospelí, ná,hodou ná,jdete v podkroví, hračky, ktoré, ste ako deti milovali. Vilac už 100 rokov prepá,ja deti s hračkami, ktoré, si obľú,bia a vá,ži si ich. A prečo je deti tak milujú,? To zostá,va tajomstvom firmy Vilac.Vilac

Už viac ako 100 rokov plní značka Vilac detské sny. Táto francúzska spoločnosť vyrába drevené hračky v klasickom, starodávnom štýle s modernými farbami a vzormi. Hračky Vilac sú jedinečné, nikdy nevyjdú s módy a dokážu okúzliť všetky generácie.

Sledovanie dostupnosti
Dobrý deň, bohužial tento produkt je momentálne vypredaný. Prosím vyplňte Váš email a budeme Vás informovať ihneď ako bude opäť dostupný.
Okuliare Kietla
zobraziť viac ❯
Multifunkčné učiace veže Craffox
zobraziť viac ❯
Slikónové presiteranie, príbory od Mushie
zobraziť viac ❯
Prebaľovacie tašky, detské ruksačiky od Childhome
zobraziť viac ❯
Hračky Kids Concept
zobraziť viac ❯
Nočníky od Kindsgut
zobraziť viac ❯
Instagram
Visa, mastercard Visa, mastercard
Kontakt
Detsky-svet.sk
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
info@detsky-svet.sk
+421 911 772 302
Prevádzkovateľ
Abydos s.r.o.
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 47644630
IČ DPH: SK2024011935